Tp Mai Chiếu Thuỷ Cây rất già , liền sẹo , thân nu đẹp