Tượng Di Lặc để Xe ô tô bằng gỗ Trầm hương Chiều Cao 9cm